Mediation in het kort

Ieder conflict is uniek. Iedere persoon is uniek. En daardoor is ook iedere mediation uniek.
Wel doorloopt iedere mediation over het algemeen een aantal herkenbare fasen. Afhankelijk van het type conflict, de wensen van de partijen en de gewenste oplossing, zal de aandacht en nadruk verschillen.
Ter voorbereiding vindt er een (meestal korte, telefonische) intake met de individuele partijen afzonderlijk plaats. De mediator zal vervolgens proberen zo snel mogelijk met iedereen samen om de tafel te komen om met de feitelijke mediation te starten. Door in openheid elkaars kant van het verhaal bespreekbaar te maken, ontstaat er wederzijds begrip en ruimte om emoties een plek te geven. De vastgelopen communicatie komt weer op gang. Vanuit een meer genormaliseerde relatie, en wederzijds begrip, worden de verschillende belangen en wensen voor de toekomst geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie wordt er samen gezocht naar oplossingen die aan ieders belangen op een bevredigende manier tegemoetkomen. Formele afspraken die hierover worden gemaakt, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Tenslotte wordt de mediation formeel beëindigd.

De mediationovereenkomst

Voorafgaand aan de mediation wordt een mediationovereenkomst getekend door de deelnemers en de mediator. Hierin worden belangrijke afspraken vastgelegd die wederzijdse verwachtingen en verplichtingen helder weergeven. De overeenkomst wordt getekend door zowel de partijen als de mediator en bevat zaken als:

  • vrijwilligheid
  • neutraliteit en onpartijdigheid mediator
  • vertrouwelijkheid en geheimhouding
  • vrijblijvendheid (zolang er niks definitief is getekend)
  • vergoeding mediator en verdeling van de kosten
  • vastleggen van afspraken (al dan niet in een vaststellingsovereenkomst)

De mediationovereenkomst schept een duidelijk kader en biedt een goede basis om op terug te vallen wanneer er tijdens de mediation onduidelijkheden zouden ontstaan.

De rol van de mediator

De mediator is onpartijdig en neutraal en heeft geen belang bij de afspraken die partijen maken.
Partijen bepalen zelf wat ze met de mediation willen bereiken. De mediator helpt hierbij door als onafhankelijk bemiddelaar dit proces te begeleiden.